Lotus Nişantaşı D:33

Önelgesizlik We Kök Öyjük Bejergisi

Anasayfa » Önelgesizlik We Kök Öyjük Bejergisi

ÖNELGESİZLİK

Önelgesizlik bir yylyn dowamynda yzygiderli we goranmazdan jynsy gatnaşyk bolsada göwreli bolup bilmezlikdir. Hazirki wagytda önelgesizlik üçin birnaçe bejergi

usullary we tehnalogiyalayy oylanyp tapylyar. Bulardan in köp umyt beryani bolsa kök öyjügi(taze öyjüklerin döremesi üçin gerekli bolan ilkinji öyjük) bejergisidir.

KÖK ÖYJÜK BEJERGİSİ WE AYALLARYN ÖNELGESİZLİGİ.

  Edilyan ylmy işıer kök öyjük bejergisi bilen aybaşy (menepoz) bolmagy gijikdiryandigi anyklandy. Mundan başgada kök öyjük bejergisi  yumurtalaryn köpelmesinide

artdyryar. Syçanlaryn üstünde geçirilip görülen barlagyn netijesinde kök, öyjük yerleşdirilen önelgesiz syçanlaryn tazeden yumurta döretmage başlandygy we

çagaladyklary ylmy işler bilen subut edildi.

  Bu ylmy işler adamlar üçin öran uly açyş boldy. Yumurta öyjüginin ulalmasy kök öyjügi bilen birlikde has hem  öne çykaryldy we bu ylmy işler bilen gelejekdaki

önelgesizlik howpyna böwet goyulyar. Heniz bu bejergini adamlara etmane başlamazdan ön birnaçe ylmy işlerin we tejribelerin edilmesi gerekdir. Yöne gysga wagtyn içinde

ayallaryn önelgesizliginde uly bir bejergi usullarynda uly ösüşler görülyar.

KÖK ÖYJÜGİ BEJERGİSİNDE ERKEKLERİN ÖNELGESİZLİKLERİ.

  Azospermasy yagny suwuklykda sperma yok bolsa, bu yagday günümüzde mikro TESE bejergi usuly bilen erkegin sperm yatagyndan(testis, erkek yumurtalygy) sperma alynyp

mikyoenzeksiyon bejergisi bilen çagasy bolup bilyar. Yöne bu bejergi usuly sperma yatagynda janly spermasy bar bolsa bu bejergi edilip bilinyar.

  Edilyan ylmy işler, erkek önelgesizligi üçin edilyan bejergilerde sünk iliginden alynan kök öyjüklerinin umyt beryan we üsdunliklere sebap boljagyny görkezyar.

Kök öyjükler bütin organizmada we dokumalarda yetişen öyjüklerin esasyny emele getiryan başga bir öyjük görnüşine üytgap bilen, ayaly tazeleme ayratynlygy bolan öyjük

görnüşleridir. Erkek yumurtalygy içinde hem spermatogonia şekilinde görkezilyan we spermatojenik yzygiderliginin öyjügi bolan kök öyjükleri bardyr. Azospermik keseli

bolan erkeklerin ayratyn hem azosperminin sebabi genetika taydan bozuklygyndan yüze çykyar. Bu sebapden erkek yumurtalygy içinde kök öyjükler bilen birlikde

spekmatozenik yzygiderliginin hiç bir öyjügi bolmayar. Maturasiyon arresti diyilyan ayratyn hem garaşylmadyk yagdayda bu sebapli spermatozenik yzygiderlikli öyjükleri

munyn belli bir böleginden son yetişmesini dowam edip bilmeyarler. Bu sebapden yetişen sperma öyjügine öwürlip bilmeyarler. Spermatid böleginde olan bu d0kumalarda

öyjüklerin organizmyn daşynda taze labaratoriya şertlerinde yetişdirilmesi yada gönüden göni mikroenjeksiyon usuly bilen edilip görülyar. Bu edilin işlerden son az

sanda bolsada göwrelilik möçberi orta çykyar. Yöne bu göwreliliklerin sebabinin namedigi baradaky çekişmeler hazir hem dowam edyar.

Bu sebapden indi spermatitlerin döl öyjükleri edip ulanylmayar.

  Syçanlarda edilen kök öyjük yerleşdirme ylmy işinde başga bir syçandan alynan kök öyjüklerin erkek yumurtalygy içine goyulmasy bilen ögwrelilik yagdayy görülipdir.

Syçanlar bilen edilen ylmy işlerde başgadan  alynan kök öyjükleri bilen edilen göwreliliklerde çagalaryn ulalmasy saglykly bolmandyr. Mundan başgada erkek

yumurtalygyna kök öyjügi(TKHN) yerleşdirilenden sonra, alynan embriyolaryn blastokist bölegine baranarynda has az sanda öyjük bolandygy görülendir. Bu temada edilen

ylmy işler hazir hem dowam etmekdedir.

  TESE bejergisindede sperma anyklanmayan azospermik erkeklerde bols akök öyjüklerde yokdyr. Bu sebapden hem öz kök öyjük yerleşdirmesi mümkün bolmayar. Yöne kök

öyjügi berijiden alynandan kök öyjükler erkek yumurtalygyna goyumasy barada özan uly ylmy işler edilyar.

  Edilen bu ylmy işler geljekde ediljek esasy işlerin başyny tutyar. Bu işlerin esasynda spermanyn döredilmesi üçin gerek bolan garmonlar we beylekiler hem anyklanyp

bilinjek. Hazirki wagt üçin bu işlerden uly üsdunluk bolmasada, hazirlikçe bular zerur daldir. Geljekdaki durmuşymyz üçin öran uly üsdünliklere yol açyandygy göze

malimdir.      

tr_TRTurkish
×