Lotus Nişantaşı D:33

Önelgesizlik We Emeli Yoldan Göwrelilik

Anasayfa » Önelgesizlik We Emeli Yoldan Göwrelilik

önelgesizlik

İlkinji gezek emeli yoldan göwrelilik bejergisi 1978-nji yylda edilmage başlady. Şol wagytdan bari emeli yoldan göwrelilik bejergisi ynanylmaz yagdayda ösyar. Her geçen gün edilyan ylmy işler we ösen tehnalaogiya bilen emeli yoldan göwrelilik bejergisi uly üsdünlük bilen dowam edyar.

Ayallarda göwrelilik mukdary has hem artyar,

yöne munun bilen birlikde saglyksyz yaşayyş bilen birlikde ynsanlarda önelgesizlik mukdary hem aytyar.

  Dünya Saglyk Jemigiyetinin (DSJ) orta atan maglumatyna göra, 100 yyl mundan ön sperma sany bir millilitrde 100-120milyondy. Yöne  hazirki wagytda sperma sany

15milyona çenli azaldy.

  Her 100 sany jüwütlerin in az 15-de önelgesizlik howpy bilen garşylaşyar.

  Önelgesizlige daş-töweregin tasiri ulydyr. Bular howwa, suw we daş-töwerekdaki hapalyk yaly yagdaylar önelgesizlikde uly rol oynayar. Mundan başgada zararly

imitlerin önelgesizlige uly yol açyar. Mundan başgada çenden aşa semizlik(obozite) şu döwrün in uly meselesi (keseli) bolup tanalyar. Bu sebapden önelgesizlik

mukdary artyar. Adamyn bedenindaki 10kg artykmaçlyk hem göwelilik yagdayyny azaltyar.

  Bulardan başgada çilim yaly zyyanly maddalar hem göwrelilige zyyan beryar. Çilim yumurtalaryn hilini ve saglygyna zyyan beryar. Erkeklerde bolsa sperma sanyny we

saglygyny azaldyar. Mundan başgada jynsy yol bilen yokaşyan keseller ayallaryn turbalyklarynyn tykylmasyna sebap bolyar. Bu sebapden hem önelgesizlik howpy yüze

çykyar.

  Önelgesizlik howpy 15(%) göterimine eyyedir. Saglyk işgarlerinin anyklamalaryna göra yurdumyzda 2miliyondan gowrrak jüwütlerimiz önelgesizlik bilen yüzleşyarler.

Göwreli bolmazlyk, önelgesizlik; bir yylyn dowamynda yzygider we goranmasyz yagdayda jynsy yakynlaşmasy bilen birlikde göwreli bolmayan bolsa, önelgesizlikdir.

Umuman her baş jüwütden biri göwreli bolmakda kynçylyk çekyar yada hiç hili göwreli bolup bilmeyar. Bu jüwütlerin uly böleginde önelgesizlik yüze çykyar. Bu

jüwütlerin 10(%) göteriminin önelgesizlik sebabi bilinmeyar.

  Köpelme organlarynda hiç hili hassalygy yada kemçiligi bolmayan boljak ene-atalaryn her ay göwreli bolma mümkinçiligi 20-25(%) göterimdir. Bir yylyn dowamynda bolsa

90(%) göterime çenli artyar.

ÖNELGESİZLİGİN SEBAPLERİ NAMELERDİR?

  Önelgesizligin sebapleri kabir yagdaylarda ansatlyk bilen yüze çykarylyar. Yöne kabir jüwütlerde önelgesizliginin sebabini bilmek gynlaşyar.

Göwreli bolmakda gynçylyk çekyan maşgalalaryn 45(%) göterimi erkek sebapli bolyan bolsa, 45(%) göterimide ayal sebaplidir. Beyleki 10(%) getriminin bolsa sebabi

anyklanamayar.

  Hazirki döwürde jüwütlerin toy etme yaşlarynyn gijikmesi çaga edinme yaşlaryny has hem yza çekyar. Mundan başgada yaşlarynyn geçmesi bilen ayyallar dogurganlygyny

yitiryarler. Ayalyn dogurganlyk yaşy 24-35 aralygy diyip kabul edilyar. 35 yaşdan sonra bolsa ayallar dogurganlygyny yitirmane başlayar. Bedenin garramasy bilen

göwrelilik yagdayy gitdigiçe azalmaga başlayar. Yaşyn artmasy bilen yumurta sany hem azalyar. Göwrelilik bolsada çaga göwreden düşüp bilyar. Munun sebabi yumurtalaryn

hilinin we saglygynyn az bolmasydyr. 20 yaşyndaky ayal bilen 25 yaşyndaky ayallar arasyndaky göwrelilikde uly bir tapawut yokdyr. Yöne 25 yaşyndaky ayal bilen 35

yaşyndaky ayallaryn arasyndaky göwrelilikde uly tapawutlar yüze çykyar.

AYALLARYN ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ:

– Fallap turbajyklarynyn yapyk bolmagy.

– Ene rahimindaki(matgasy) dogurganlyk kemçilikleri.

– Miyom, polip yaly şekkiller.

– Ene rahimyndaky şepbeşikler.

– Edilen operatsiyalar.

ERKEKLERİN ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ:

– Sperma sanynyn azygy.

– Spermanyn hereket azlygy.

– Spermanyn hilinin we saglygynyn erbet bolmasy.

– Spermanyn şekili we beyleki kemçilikleri aydylyp biliner.

  Jynsy yakynlaşma wagtynyn çaltlygy: Çaga edinmek isleyan jüwütler yzygiderli goranmazdan jynsy yakynlaşmalydyrlar. Jynsy yakynlaşma üçin kesgitlenen belli bir san

yokdyr. Yöne hepdede in az üç gezek jynsy yakynlaşma maslahat berilyar.

  Wagty:Jynsy yakynlaşmanyn yzygiderligi bilen birlikde wagtynynda göz önünde tutulmasy zerurdyr. Ayratyn hem ayallaryn yumurtalarynyn tazelenyan günlerinde göwreli

bolma mümkinçiligi has hem köpelyar.

  Bulardan başgada stres we jüwütlerin maşgala yagdaylary hem göwrelilige uly tasiri bardyr. Stres gönüden göni jüwütlerin garmonlaryna tasir edyar.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİNDAKİ BAŞARNYKLAR

  Saglykly we hiç hili kemçiligi bolmayan boljak ene we atanyn bir ayda göwreli bolma üstünligi 20-25(%) göterim bolyar. Bu emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen

60(%) göterime çenli köpelip biler.

Yöne bu uly üstünlige eye bolan emeli yoldan göwrelilik bejergiside beyleki bejergiler yaly 100(%) göterim üstünlüge yetip bolmayar.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİNİN BAŞARNYGYNA TASİR EDYAN FAKTORLAR

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisi başarnygyna tasir edyan birnaçe faktorlar bardyr. Bu faktorlar:

– Ayalyn yaşy.

– Önelgesizlige sebap bolyan faktorlar.

– Emeli yoldan göwrelilik bejergi merkezlerinin elberişligi.

– Emeli yoldan göwrelilik bejergi merkezlerinin we labaratoyyalarynyn elberişliligi

– Embriyonyn ene garnyna goyulmagy

– Lukmanyn tejribesi

ÖNELGESİZLİGİN YEKETAK YOLY EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİMİ?

  Bir yylyn dowamynda tebigy şertler bilen göwreli galmayan bolsa, bir yylyn dowamynda yzygiderli we goranman jynsy yakynlaşma bolan bolsa bu yagdayda önelgesizlik howpy

yüze çykyar. Jüwütler wagt yitirman lukmana gitmelidirler. Ayalyn yaşy ulaldykça emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen hem göwreliligi azalar. Çagalary bolmayan her

bir jüwüde emeli yoldan göwrelilik bejergisi edilmez. İlki bilen jüwütler barlagdan geçirilyar. Hassalyk kesgitlenenden sonra haysy usullaryn jüwütler üçin gowy we

saglykly boljagy kesgitlener. Eger de emeli yoldan göwrelilik bejergisinden ön has yönekey usullar bilen göwreli bolma mümkinçiligi bar bolsa, ilki bilen bu bejergiler

ediler. Bu usullara nusga edip ‘aşylama'(alynan spermanyn gönüden ena yerleşdirilmesi) edilip bilinyar. Aşylama bejergisi bilen göwreliligi başarnyksyz bolan

jüwütlerde emeli yoldan göwrelilik bejergisi edilyar. Aşylama usuly emeli yoldan göwrelilik bejergiden has ansat we maddy taydan yenil bolandygy üçin bu bejergiden

son emeli yoldan göwrelilik bejergisi edilyar. Yöne bu yerde in esasy zat jüwütlerin saglyk yagdayydyr. Egerde ayalyn yaşy has uly bolsa yada önelgesizlik bar bolsa

bu yagdayda wagt yitirman emeli yoldan göwrelilik bejergisine başlanyar.

  Meselem, boljak enanin turbajyklary yapyk bolsa aşylama usuly bilen bejerga başlamak gereksizdir. Egerde erkekdaki spermasy anyklanyp bilinmeyan bolsa, ayalda

yumurtalyk rezerwleri saglykly yagdayda dal bolsa emeli yoldan göwrelilik bejergisi merkezlerine hökmany suratda gelinmelidirler. 

   

tr_TRTurkish
×