Lotus Nişantaşı D:33

İn Köp Naçe Gezek Emeli Yoldan Göwrelilik Bejergisi Edilip Bilinyar?

Anasayfa » İn Köp Naçe Gezek Emeli Yoldan Göwrelilik Bejergisi Edilip Bilinyar?

İN KÖP NAÇE GEZEK EMELİ

Emeli yoldan göwrelilik bejergisin başarnykly köpelme bejergi usulydyr. Bu bejergi usuly başarnykly bolsada hiç bir emeli yoldan göwrelilik bejergi merkezleri 100(%)

göterim garantiya berip bilmeyar. Bejerginin dowamynda emeli yoldan göwrelilik bejergisinde yada saglykly embriyolaryn goyulmasynda başarnyksyz bolup bilyar. Emeli

yoldan göwrelilik bejergisi üçin belli bir san yokdyr. Boljak ene atalar naçe gezek isleseler hem bu bejergini alyp bilyarler. Bu synaglar üçin maddy we ruhy taydan

güçli bolmalydyrlar. Muny başaryp bilen jüwütler emeli yoldan göwrelilik bejergisi synaglaryna dowam edip bilyarler. Yöne yatdan çykarmalydal zat hem, üç gezek

synagdan son başarnygyn belli bir möçberde köpelmeyandigi. Üç gezek emeli yoldan göwrelilik bejergisi synagyndan son başarnykly bolmayan bolsa, mundan sonkylarda

hem kan bir başarnyga garaşylmayar. Gaytalanyan düşüklerde emeli yoldan göwrelilik bejergisinden başgada bejergi usullary edilip bilinyar.

  Başarnyksyz bolan emeli yoldan göwrelilik bejergisinden son embriyonyn ene rahmynde durmayandygy we bejerginin name üçin başarnyksyz bolandygynyn sebapleri

anyklanyar. Yöne bejerginin labaratoriyadan başlap embriyo ena goyulyança geçen wagtyn dowamynda hiç hili yalnyşlyk bolmadyk bolsa, bu yagdayda yalnyşlygyn yada

hassalygy anyklamah has hem gynlaşyar. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinden sonra emeli yoldan göwrelilik bejergisinin başarnyksyz bolmasyna birnaçe sebapler bolup

bilyar. Bu sebapden hem başarnyksyzlygyn sebabini tapmak has hem gyndyr.   

  Ene ata boljaklaryn bejergilerinin sany öz isleglerine baglydyr. Munda belli bir bejergi sany goyulan daldir. Yöne jüwütler bejergi sany barada üç bejergiden sonra

emeli yoldan göwrelilik bejergilerinde başarnygyn uly möçberde artmayandyr. 30 yaş yada mundan kiçi hassalarda in köp üç gezekden son uly başarnyklar bolmasy mümkindir.

Yöne 35 yaşdan son başarnyk yaşa bagly bolup azalmakdadyr. Bu sebapden jüwütlere birden köp bejergi almasy gerekli bolup bilyar.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİ NAME ÜÇİN BAŞARNYKSYZ(DÜŞÜK) BOLYAR.

  Egerde ayalyn yaşy uly bolsa emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen çaganyn bolmasy gynlaşyar. Yaşyn ulalmagy bilen göwrelilik  howpy hem yüze çykyar.

Yumurtalyklaryn oyandyrylmasy üçin ulanylyan dermanlar bilen islenilyan jogaby bermesi gynlaşyar. Yumurta yygnamasynda yeterli möçberde peydalanylmayar, yumurtalarda

yüze çykyp biljek marfalogik taydan keseller sebapli hem göwreli bolmak gynlaşyar.

– Erkegin spermasy bilen baglanşykly sebapler.

– Ene rahmynyn dywar galynlygynyn gerekli möçberde galyn bolmazlygy.

– Hassanyn ulanmasy gereli bolan dermanlary wagtynda ulnmazlygy.

– Lukmanyn aydan mukdaryndan az yada köp derman ulanmasy.

– İyip içmesine ünüs bermezligi yaly faktorlar emeli yoldan göwrelilik bejergisinin başarnyksyz bolmasyna sebap bolup bilyar.

GAYTALANAN BAŞARNYKSYZLYK SONUNDA JÜWÜTLERİN DUYGULARY NAHİLİ BOLYAR?

  Gaytalanan başarnyksyzlik sebabi bilen ayratyn hem enede dürli hili ruhy hassalyklara yol açyp bilyar. Emeli yoldan göwrelilik bejergisine hiç bir hassa başarnyksyz

bolmak üçin başlamaz. Bu yagdayda jüwüdin psigoluga yüz tutmasy peydaly bolup bilyar. Jüwütler duş gelip biljekleri her hili yagdaylara bejergiden ön özlerini

tayyarlamalydyrlar.

BAŞARNYKSYZ EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGSİNDEN SONRA NAÇE WAGTDAN SON TAZE BEJERGA BAŞLAP BİLYARLER?

  Emeli yoldan göwrelilik bejergileri başarnykly bolmadyk halatlarynda taze bejerga başiamasy üçin bir ay gerekli bolyar. Yöne jüwüdün yaşlary kiçi bolsa tayyarlanmak

üçin has hem uzyn wagt dynç almak isleyan bolsalar hem buda mümkündir. Yöne enenin yaşy uly bolsa wagty tygşytly ulanmasy olar üçin has gowy bolar.

GAYTALANAN DÜŞÜKLERNE NAME ETMELİ?

  İlki bilen göwreden çaganyn düşmesinin sebapleri anyklanmalydyr. Sonra bolsa düşüklerin sebabi genetikadanmy yada rahym bilen baglanşykly bolandygy anyklanmaly. Uly

yaşlarda bolyan düşüklerde kromozom anomalileri bilen baglanşykly bolup biler.

tr_TRTurkish
×