Lotus Nişantaşı D:33

Erkeklerde Önelgesizlik Sebapleri

Anasayfa » Erkeklerde Önelgesizlik Sebapleri

ERKEKLERDE ÖNELGESİZLİK

ERKEKLERDE ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ.

  Çagalary bolmayan jüwütlerin yarysyna yakyny erkegin önelgesizligi sebaplidir.

ERKEK ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ İKA BÖLÜNYAR.

– Sperma kanallarynyn yapyk bolmasy.

– Spermanyn sanyny yada saglyk hiline tasir edyan faktorlar.

  Erkek sebapli bolyan bu meselanin sebapleri köplenç anyklanyp bilinmeyar. Önelgesizligin sebabi anyklanmadygy yagdayda derman bejergisine başlanylyar. Yöne bergide

derman bejergide kan gowy netije alynyp bilinmeyar. Munun yaly yagdayda mikroenzeksiyon usuly bilen bejergi edilyar. Bu bejergi usuly bilen netije alma başarnygy

ulydyr we bu bejergi usuly bilen uly derejelerdaki önelgesizligi bolan erkek önelgesizliginde göwrelilik başarnygy has hem köpelyar.

SPERMANYN YETİŞMEGİNDAKİ BOZUKLYKLAR.

  Erkeklerde yüze çykyan önelgesizlik, spermanyn saglykly yetişmezligi we köpelmezligi yaly kemçilikler köp duş gelinyan önelgesizlikdir. Spermada bolan köpelmege bagly

kemçilikler sperma sanyndan başga, ayalyn yumurtasynyn döllenmesine sebap bolyan sperma hereketlerinde azalma yada kemçiliklerde bagly bolup bilyar. Göwrelilik üçin

erkegin sperma sany 20 milion bolmalydyr we sandaky spermanyn in az hereket çaltlygy 30(%) göterim bolmagy zerurdyr. Bu göterimden az bolanda bolsa göwrelilik göwy

netijelenmez. Taze tebigy yollar bilen göereli galmasy mümkin daldir.

İRİNLİ KESELLER.

  Kabir bakteriyalar we mikrop görnüşleri yumurtalyklaryn irinlemesine sebap bolyar. Yumurtalaryn irinli bolmasy bolsa önelgesizlige yol açyar.

TEBİGY BOZUKLYKLAR.

  Sperma döredyan merkezi bolan erkek yumurtalyklarynyn daşary çykmasyna sebap bolyan turbajyklaryn yapyk bolmasy yagdayydyr. Bu yagdayda önelgesizlige sebap bolyar.

Bu keselin adam dogulan wagtynda bolup biljegi yaly sonradan yokuşan enfeksiyon keseline bagly bolup hem yüze çykyp bilyar. Ön şol yerine edilen aperatsiya hem

önelgesizlige sebap bolup bilyar.

SEBABİ YÜZE ÇYKMAYAN ÖNELGESİZLİKLER.

  Medisinanyn kömegi bilen ady belli bolmaya önelgesizligin taze sebabi bilinmeyan önelgesizlikdir. edilyan ylmy işlerin hiç hili netije bermeyan enfeksiyona bagly

döran hassalyklaryn yumurtanyn yarylmasy(çyz açmasy) we turbajyklaryn içinde döreyan hereketin azalmasydyr. Sebabi yüze çykmayan önelgesizliklerin psihalogiyasy hem

tasir edyar. Strese bagly kemçiliklerin yok edilmesi bilen ösen göwretilikler gowy netije beryar. Önelgesizlik bejergisi bolan jüwütlerde bejerga dynç almak üçin

berilyan arada göwreliligin öz özünden hem bolmasy mümkindir.

ÖNELGESİZLİGE LUKMANYN GOYAN NETİJESİ.

  Önelgesizlik sebapli lukmana yüz tutan maşgalalarda önelgesizlik sebabini anyklamak üçin kabir barlaglar geçirilyar.  Edilyan barlaglarda ilki bilen erkekde sperma

saglygy we yalda rahym we turbajyklarynyn yapyk bolup bolmazlygyny bilmek üçin rahimin rontgeni alynyar.Bir başga barlag bilen ayalda edilyan göwrelilige garşy

sebap bolup biljek garmonlaryn barlagydyr. Garmon barlagy ayalyn aybaşy gününin üçünji gününde edilyar.

BEJERGİ USULLARY.

  Erkek önelgesizliginde in köp görülyan hassalyklaryn biri yumurtalyk damarlarynda bolyan damar tykylmasydyr(warikosel). Bu hassalyk aperatsiya bilen bejerilip

bilinyar. Yöne aperatsiya sony bilen jüwütlerin öz özünden göwreli bolma mümkinçiligi bolmayar. Bu yagdayda hem in esasy yol emeli yoldan göwrelilik bejergisidir.

Jüwütlerin emeli yoldan göwrelilik bejergisi sonunda çagalarynyn bolma mümkinçiligi has ulydyr.

tr_TRTurkish
×