Lotus Nişantaşı D:33

Emeli Yoldan Göwrelilik Bejergisinde Dogry Bilinyan 11 Yalnyş Düşünje

Anasayfa » Emeli Yoldan Göwrelilik Bejergisinde Dogry Bilinyan 11 Yalnyş Düşünje

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK Emeli yoldan göwrelilik bejergisi hakynda halk tarapyndan ginişleyin bilinyan köp sanda yalnyş pikirler we düşünjeler bardyr. Bu yalnyş düşünjelerin esasy bölegi halkyn bu temadaky nadogry we yalnyş pikirlerinin netijesidir.

  1. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi hakykatdanam yzaly we kynçylykly bejergi görnüşidir!

  Bu pikir elbetde nadogrydyr. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi şu günki yagdayda hazirki zaman tehnologiyanyn bize döreden mümkünçiligi bilen yönekeyleşdirilen bir

bejergi görnüşidir. Fiziki taydan adama hiç hili zyyany we howpy yokdyr. Ulanylyan derman serişdelerinin sany we beryan zyyanly tasirleri azaldylyp, munun bilen

birlikde bejergi dowamynda hassalaryn günlük iş şertlerine kynçylyk döretmejek yagdaya getirilendir. Boljak ena edilyan sanjym sanyny in az möçbere getirilendir.

Emeli yoldan göwrelilik bejergisi 15 günün  dowamynda üstünlikli netije beryan, bu bejergi görnüşi yönekey we döwrebap bejergi görnüşidir. Nasaglar bejergi wagtynyn

dowamynda hiç hili agry we yza duymazlar.

  

  2. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinin ikinji bejeriş synagy hasda gowy netije beryar!

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde ilkinji, ikinji we üçünji bejeriş synagy bilen den derejede netije beryandir. Üç synagdan sonra gowy netija bolan ynam hasda

gowşayar. İkinji synagda gowy netije berme göteriminin(%) artmagynda esasy roly ilkinji bejergide gowy netijanin bolmazlygynyn hasda doly we çunnur yagdayda

barlanmagy esasdyr. Bejerga jüwütlerin birbirilerine bolan sazlaşygynyn artmasy derman serişdelerinin dozalarynyn takyk we dogry meyilleşdirilmegi yaly faktorlar

esasdyr.

  

  3. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinden son boljak enanin bejergisi nasag düşeginde dowam etmelidir!

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisi tamamlanmasy we embrionyn ene garnyna goyulanyndan son hassa düşeginde bejergisini dowam etdirmegi enanin göwreli galma yagdayyny

hasda artdyryanlygyna ynanylyar. Yöne bu düşünjanin bilim taydan bir suwutnamasy yokdyr. Ene garnyna goyulan embriolaryn fiziki hereket yada gündelik işleri yerine

yetirmek yaly hereketlerin embriolara hiç hili zyyany yokdyr. Hatda munyn tersine peydasy bardyr. Hemişe yatagan ene köp aladaly (stres) bolar, buda göwrelilik

yagdayyna erbet tasir edyanligi subutlanan bir faktordyr.

  

  4. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi birden köp göwrelilik yagdayyna yol açyar!

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde birden köp göwrelilik howpy bardyr. Emma welin her emeli yoldan göwrelilik bejergisi synagynda birden köp göwrelilik yagdayyna

duş gelinmeyar. Bu hovpyn önüni almak maksady bilen dürli atiyaçlyklar döredilendir. 35 yaşyndan kiçi bolan enanin garnyna her synagda yekeje embrio goymaklyga rugsat

berilyar. Kabir yagdaylarda bolsa in köp iki embrio goyulyp bilinyar. Bu yagday birden köp göwrelilik howpyny in az dereja düşüryar.

  Birden köp göwrelilik yagdayy emeli yoldan göwrelilik bejergisinde islenilmeyan bir yagdaydyr. Birden köp yada ekiz göwrelilik halaty boljak babejik ve ene üçin dürli

görnüşli howply yagdaylara yol açyanlygy bilinyandir.

  

  5. Her yaşda emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen çaga edilip biliner!

  Ayallarda görelilik yagdayy, yaşn artmasy bilen azalyar. Ayallaryn uly bir bölegi, ‘ilerleyan durmuşymyzda emeli yoldan göwrelilik bilen çaga doguraryn.’şeklindaki

düşünje bilen göwrelilik yaşynyn has hem ileriki yaşlara çenli yza goyulmalydaldir. Çünki yaşyn artmagy bilen emeli yoldan göwrelilik bejergisi hasda gynlaşyar.

Ayallar 30 yaşyna çenli emeli yoldan rahat yagdayda göwreli galyp bilyar. Yöne 30 yaşdan son emeli yoldan göwrwli bolmak gitdikçe gynlaşyp başlayar. 40 yaşynda bolsa

emeli yoldan göwrelilik göze malim yagdayda has hem azalyar. Bu sebapden göwreli bolma düşünjesi emeli yoldan göwrelilik bejergisine bil baglap yza çikilmelidaldir.

  

  6. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde başga adamyn spermasy yada yumurtasy garyşyp biler!

  Ynamly ve başarnykly göwrelilige eye bolan emeli yoldan göwrelilik merkezlerinde yumurta we spermanyn başgalarynky bilen garyşmasy asla duşgelinjek zat daldir. Çünki

bütin iş meyilnamasy we tehnalogiya gurallary beyle yalnyşlara yol açmaz yaly edip pylanlanylyar. Bu sebapden ahli hassalaryn şahsy bilgileri pylanly görnüşde

gözegçilik edilyar. Bejerginin her bir bölüminde şahsy bilgiler birden köp saglyk işçileri tarapynda gözden geçirilyar. Hassahananyn embriolary saklanylyan

labaratoryalary ginişleyin gözegçilige eyye bolan bölegidir we embrio labaratoriya işgarlerinden başga adamlar üçin girmek gadagandyr. Bu labaratoriyalar 24 sagat

boyunça kameralar bilen gözegçiligi dowam edilyar.

  

  7. Hiç hili sperma öyjügi bolmayan erkeklerin ata bolma mümkinçiligi bolmayar!

  

  Şu döwürde ösen tehnalogiya bilen birlikde spermany almak usuly öran ansatlaşandyr. Dürli usullar bilen erkekden sperma alynyp bilinyar. Mikroenzeksiyon usuly bilen

hem alynam yeke bir sperma bilen göwelilik yagdayyna uly mümkinçilik döredyar.

  

  8. Emeli yagdayda göwrelilikde başarjanlyk 100(%) göterimdir!

  Hiç bir kömekçi köpelmek, 100(%) göterim netije bermeyar. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi in yokary başarjanlyga eyye bejergi usulydyr. Yöne başarjanlyk netijesi

100(%) göterim daldir. Emeli yoldan göwrelilik başarjanlyk netijesi 65(%) göterimdir. Bu başarjanlyk netijesini ütgedyan yagny artdyryan we azaltyan yagdaylar bardyr.

Bularyn arasynda in zerury ayalyn yaşydyr. Bu sebapden hassahanalara bejergi üçin gelen jüwütlerin, eyye bolan başarnygy hakynda dogrylar aydylmalydyr.

Emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen dünya gelen çaga sany 6 milyony geçdi.

Her geçen gün emeli yoldan görelilik bilen dünya gelen çaga sany günden güne köpelmekdedir.

  

  9.  Bejergide ulanylyan dermen serişdeleri rak bolma howpyny bardyr!

  Bu sebapden jüwütler emeli yoldan görelilik bejergisi bilen göwreli bolmakdan gorkyarlar. Yöne bejergide ulanylyan derman we edilen bejergiler barada ylmy gözleg

işlerininnetijesinde emeli yoldan göwreliligin rak howpynyn bolmadygy suwut edildi.

  

  10. Göwrelilik hemme organizim üçin birdir!

  Her bejerginin netijesi dürli dürlidir. Munyn sebabi çüwütlerde haysy kesellerin bardygy, yaşy we beyleki saglyk yagdaylaryna baglydyr.

  

  11. Emeli yoldan göwrelilik ir aybaşy kesilmesine(menepoz) sebap bolar!

  Ayallaryn köpüsi bu sebapden hem emeli yoldan göwreli bolmakdan çekinyarler. Bu pikir ayallar arasynda öran köpdir. Yöne hassalaryn bu temada hiç hili gorkmaklaryna

sebap yokdyr. Ayallayn yumurtalary bejergi sebapli hiç hili üytgemez (erbetleşmez). Derman bejergisi bilen yumurtalar yetişdirilyar we toplanylyar. Bar bolan

yumurta sanynyn azalmasyna sebap boljak hiç hili yalnyş bejergi edilmeyar. 

        

tr_TRTurkish
×