Lotus Nişantaşı D:33

Emeli Yoldan Göwreli Bolmaktan Gorkman

Anasayfa » Emeli Yoldan Göwreli Bolmaktan Gorkman

tüp-bebek-tedavisi copy

Emeli yoldan göwrelilik bejergisi önelgesizlik üçin in ansat bejergi görnüþidir. Yöne dürli yalnyþ pikirler yada ynançlar sebabi bilen emeli yoldan göwrelilik bejergisinden gaça duryarlar. Emeli yoldan göwreliligin yada emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen dünya gelen babejiklerin adaty göwreli bolmakdan has  tapawutly, diyip pikir edilyar. Yöne bu düþünje düpgöter nadogrydyr. Emeli yoldan göwrelilik bilen adaty göwreliligin arasynda hiç hili tapawut yokdyr.

Emeli yoldan göwreliligin adaty göwrelilikden dinr bir tapawudy, göwreliligin baþlangyç bejergisidir. Göwreli bolmakda gynçylyk çekyan jüwütlerde, lukmançylyk kömegi bilen we bu bejerginin dowamynda göwreli bolunyar. Bu bejergi bölümlerinden sonra adaty göwrelilik we emeli yoldan göwreliligin arasynda hiç hili tapawut bolmaz.

Emeli yoldan göwrelilik bejergisini almak isleyan jüwütler yöne derman bejergisinden gorkyan ene-atalar bu dermanlaryn aybaþy kesilmesine(menepoz) yada rak keseline duçar bolmak gorkysy döreyar. Ene-ata boljaklar garmon dermanlary sebapli uzyn wagtyn dowamynda baþga kesellerin yüze çykmasyndan gokyarlar.

Yöne bu temada edilen sansyz ylmy gözleglerin netijesinde ulanylan dermanlaryn uzyn wagtyn dowanynde hiç hilibaþga kesellere sebap bolmayandygy lukmanlar tarapyndan kesgitlenendir. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde ulanylyan garmon dermanlary organyzmyn özünin döredyan garmonlary bilen menzeþdir. Yöne bejergide göwreliligin bolmasy üçin bu garmonlaryn has hem köp döredilmesi zerurlygy yüze çykyar. Bu sebapli adam organizmasynda döredilen garmon sany yeterliksizdigi üçin daþardan kömekçi garmon dermanlary berilyar.

Ulanylan dermanlaryn semretmesi yada rak keselinin orta çykma yaly howplary yokdyr. Semreme gorkusy ayratynam ayal hassalarda köp görülyar. Yöne ulanulyan dermanlar sebapli adam organyzmasyndaky suw mukdary köpelya. Yöne bu gysga wagtyn dowamynda bolup, bejergiden son düzelyar.Bu sebapden semreme asla bolmaz. Edil þunun yaly yumurtagalykda rak yada göwüsdaki rak ulanylan dermanlar sebapli daldir.

Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde ene-ata boljaklaryn in köp gorkyam meseleside, bejerginin netijesiz bolmagydyr. Bejergiden gowy netije çykmadygy wagty erbet ruhy yagdaya girjeklerinden gorkyarlar. Bu sebapden hem bejergini gijikdiryarler. Yöne bejerginin gijikmesi ayalyn yaþynyn has hem artmasydyr. Bu sebapli berjek gowy netijesi azalar. Bu hem göwrelilik netijesini düþer.

  Emel yoldan göwrelilik bejergisi beyleki bejergi yollaryna göra maddy taydan has hem gymmatdyr. Maddy gaygylary bolup, bu bejergiden uzak duryan ene-ata bolmak isleyanler hem bardyr. Yöne SGK bejergi çykdayjylaryn bir bölegini töleyar. Bejergi indi önkiler yaly edilmesi gyn we gymmat bejergi usuly daldir. 

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BİLEN ADATY GÖWRELİLİK ARASYNDA TAPAWUT YOK!

 Emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen önelgesizlikden dertli bolan jüwütlerin hem çagasy bolup bilyar. Yöne tehnalogiyanyn emeli yoldan göwrelilikde ayratyn hem giniþleyin we rahat ulanylmasy, derman bejergisinin ösdürilmesi we taze usullaryn oylanyp tapylmasy göz önunde tutulman jüwütlere yeterli bilgilendirme bolmadygy üçin emeli yoldan göwreli bolmak bejergisinden çekinyarler. Ayratyn hem emeli yoldan göwrelilik netijesinde dünya geljek babeklerin adaty göwrelilikden bolan babeklerden tapawutly boljagyndan gorkulyar. Bu sebapden hem emeli yoldan göwrelilik bejergisine baþlamayarlar.

Yöne iki göwrelilik arasynda da hiç hili tapawut yokdyr. Jüwütlerin köpüsi bu göwrelilikden gorkyarlar. Yöne emeli yoldan göwrelilik bejergisinde in sagdyn embriolar boljak enanin göwresine goyular. Bu sebapden hem adaty göwrelilikden has sagdyn bolup biljegi göz onünde tutulmaly.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİNDAKİ DERMANLAR RAK DÖRETMEZ!

Ene-ata boljaklaryn kabirleri bolsa emeli yoldan göwrelilik bejergisinde ulanylyan dermanlaryn adam organizmasyna zyyanlydygyna ynanyarlar. Bu sebapli emeli yoldan göwrelilik bejergisinden gaça duryarlar. Yöne bejergide ene garnyndaky yumurtany sagdyn ulaltmak sebapli ulanylyan dermanlaryn hiç hili zyyany bolmayar. Bu temada sansyz ylmy iþler we gözlegler muny tassyklayar. Ulanylan dermanlaryn rak keseline sebap bolmajagyny rahatlyk bilen aydyp bileris.

Yumurtalykdaky rak keseline duçar bolma howpy göwreli bolmayan ayallarda has köp görülyar. Rak keseline yol açyan önelgesizlik bejergisi daldir. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde ulanylan dermanlar kabir kesellere yol açyp biler.

Bular:

– Ruhy taydan yüze çykyan ütgeþmeler

– Bedende gijilöwik(allergiyya)

– Garynda yza, agyry

– İç geçme, gusma we yürek bulanmasy

– Sanjym edilen yerin gyzarmasy

– kellede agyry

– Göwüslerde az mukdarda yza

– Bedenin gyzmasy

– Yadowlyk, ysgynsyzlyk

– OHSS

NAME ÜÇİN EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİ BİLEN GÖWRELİ BOLMALY?

Kömekçi köpelme usullary arasynda in köp ulanylany emeli yoldan göwrelilik bejergisidir. Önelgesizlikden jewir çekyan ene-ata boljaklar emeli yoldan göwrelilik bejergisine yüz tutup bilerler. Jüwütlere haysy yol bilen bejergi ediljegi bolsa birnaçe synaglaryn netijesinde keskitlenyar. Jüwüdün önelgesizlik sebabi we ayalyn yaþy bejergi usulyny üytgedyar.

 İlki bilen emeli yoldan görelilik bejergisinde baþynda erkekden alynan spermany gönüden ene garnyna yerleþdirilyar. Gönüden göni emeli yoldan göwrelilik bejergisine baþlayan jüwütler köpleç ileri yaþdaky ene boljak ayallar we bilinmeyan önelgesizligin bejergisidir. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde in ynamly köpelme usulydyr.

Munyn bilen birlikde in yokary derejedaki bejergi usulydyr 

tr_TRTurkish
×