Lotus Nişantaşı D:33

Emeli Yoldan Görelilik Bejergisinde Garaşylmadyk Hoplar (Risk)

Anasayfa » Emeli Yoldan Görelilik Bejergisinde Garaşylmadyk Hoplar (Risk)

Tüp Bebek Zeka

  Beyleki bejergi usullaryndaky yaly emeli yoldan göwrelilik bejergisininem özüne göra hoplary bardyr. Yöne emeli yoldan göwrelilik bejergi usullary üçin ulanylyan

dermanlaryn himiki yada fiziki taydan tasiri öran az mukdardadyr.

  Dermanlaryn himiki yada fiziki taydan tasirleri: emeli yoldan göwrelilik bejergilerinde yumurtalaryn köpelmesi üçin az mukdarda oyandyryjy dermanlar ulanylyar. Bu

dermanlaryn öran az mukdarda himiki yada fiziki taydan tasiri yüze çykyp bilyar.

– Sanjymyn edilen yerinde gögerme, çişlik we agyry bolup bilyar.

– Hassanyn ruhy yagdaylary üytgap biler we garynda yza, yürek bulanma we gusma bolup bilyar.

– Yumurtalaryn çenden aşa oyandyrylmasynyn netijesinde( kabir hassalarda yüze çykyar) semremek, yürek bulanmasy, gusma we beden çişip bilyar. Bular köplenç tiz wagtyn

dowamynda öz-özünden düzelyar.

YUMURTA TOPLAMADAKY BEJERGİ İŞLERİNDAKİ HOWPLAR.

  Yumurta toplamadaky bejergi işleri: narkoz bilen hassa ukladylyar we yumurtalar sanjym(şpris) kömegi bilen toplanylyar. Bu bejergide kabir hoplar yüze çykyp biler.

– Edilen bejergiden yada belli bir wagytdan son hassa özüni halsyz duyup bilyar.

– Kabir halatlarda yenil yada agyr görnüşünde irin (pelwik enfeksiyon) bolup bilyar. Yöne antibiyotyk dermanlary bilen önüni alyp bolyar.

– Yumurtalarda az kem ganama bolup bilyar. Kabir halatlarda aperatsiya etmeli bolup bilyar. Yöne bu kan bir görkuly yagday daldir.

EMBRİYO BEJERGİSİNİN HOPLARY.

  Embriyolar ene rahimine(göwresine) goyulandan son az agyry, ganama bolup bilyar. Bu kan bir gorkuljak yagday daldir. Bejergisinde derman ulanmak zerurlygy yokdyr. Ka

halatlarda yüze çykyan enfeksiyonlar antibiyotik dermanlary bilen bejerilip bilinyar.

BİR GEZEKDE KÖP GÖWRELİLİK HOWPY.

  Bu, emeli yoldan göwrelilik bejergisinde in howply yagdaylardan biridir. Esasy niyet yekeje çagaka, birden köp çaga şol bir wagtyn özünde göwreli bolmakdyr. Hem

boljak enanin hemde babeklerin saglygynda howply yagdaylar yüze çykyar. Bir gezekde köp göwrelilikde yüze çykyan başga hoply yagdaylar:

– Çaganyn wagtyndan ir dogulmasy.

– Çaga dogulanda enanin köp gan yitirmesi.

– Gan basynjynyn artmasy.

– Gastasyonel diyabet.

ÇAGA DOGURMADAKY HOWPLARY.

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen dogulan çagalarda, tebygy yagdayda bolan çagalar yaly hoplary bardyr. Bundan başga hiç bir howpy yokdyr.

ÇAGANYN ENE GARNYNDAN DÜŞME HOWPY.

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde çaganyn ene göwresinden düşme howpy tebigy yoldan göwrelilikdaki yalydyr. Bundan başga hiç bir howpy yokdyr. Yöne uly yaşdaky

ayallarda çaganyn ene garnyndan düşme howpy beyleki yagdaylara göra has köpdür. Uly yaşlarda çaganyn ene göwresinden düşme howpy 50(%) göterimdir.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİNDAKİ ÜSDÜNLİKLER.

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde başarjanlyk bilen boljak enanin yaşyna baglydyr. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde üstünlik derejesi janly we saglykly

dogulan çagalar bilen kesgitlenmelidir. Ayalyn yaşy bilen birlikde yenede birnaçe bejergi üstünligini kesgitleyan faktorlar bardyr. Boljak enanin yumurtasyndaky hil

saglygy we atanyn sperma saglygy göwrelilik üstünliginde in wajyp kesgitleyiji faktordyr.

  Emeli yoldan göwrelilik bejergisi üçin gelyan jüwütlerde boljak enanin yaş bolmasy emeli yoldan göwrelilik bejergi üstünliginde has uly rol oynar. Yumurtalaryn hili, we

saglygy wajypdyr. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinde üstünligi arttyryan beyleki yagdaylar:

– Maşgalanyn birlikde yaşama wagty.

– Ön geçiren hassalyklary.

– Boljak enanin bejergiden ön göwresinden çaga düşürmesi.

– Boljak enanin bejergiden ön göwreli boldygy yada bolmadygy.

– Boljak enanin yaşy we yumurta hili we saglygy.

– Boljak atanyn spermasynynsany we hili.        

tr_TRTurkish
×