Lotus Nişantaşı D:33

Embriyo Naçinji Gün Goyulmalı (Transfer Edilmeli)

Anasayfa » Embriyo Naçinji Gün Goyulmalı (Transfer Edilmeli)

EMBRİYO NAÇİNJİ GÜN GOYULMALY

EMBRİYO NAÇİNJİ GÜN GOYULMALY(TRANSFER EDİLMELİ).

ENBRİYO TRANSFERİ NAMEDİR?

  Enbriyo transferi emeli yoldan göwrelilik bejergisinde in esasy bölümidir. Embriyo transferi yetişdirilen embriyonyn rahymyn içine yerleşdirilmesidir. Transferin

gowy yerleşdirilmesi tejribe isleyar. Ögretmesi in gyn kömekçi köpelme usuly embriyo transferidir.

  Bejerginin başarnygyny üytgetyan zatlardan biride, transferden ön rahimde saklanjak embriyonyn bilinmelidir. Bejergide döllenmeden son baş-alty günün dowamynda

yetişmesine dowam etmesi embriyonyn az yetişen embriyolar saglykly daldir. Munun için döllenmeden son baş alty gün yaşayan embriyonun saglygy iki-üç gün yaşayan

embriyolaryn saglyndan has ulydyr. Munyn sebabi bu günlere çenli yaşayan embriyolaryn rahimde galma mümkinçiligi köpdur. Bu bejergi emeli yoldan göwrelilik bejergisi

dowamynda, lukman tarapyndan kesgitlenilyar.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİNDE DÖLLENMEDEN SON EMBRİYOLARYN YETİŞDİRMESİNDE GEÇİRİLYAN BOLEKLERİ.

  Döllenmeden sonra baş-alty günlerde embriyo lastosist bolyar. Taze döllenen yumurta bölünmezden önki halyna zigot diyilyar. 24 sagat geçenden son zigot iki öyjüge

bölünyar we embriyo halyna gelyar. İkinji günde embriyo dört öyjükli hala gelyar. Üçünji gün embriyo 6-9 öyjükli bolmalydyr. Buna çenli embriyonyn yetişmesi yumurtadan

gelen yagny eneden gelen genler tarapyndan gözegçilik edilyar. Embriyo sekiz öyjüge çenli köpelende öz genleri bilen ulalmasyny öz özi dernap biler.

  Dötdünji güne gelende bolsa embriyo 16-32 öyjük bolyar. Mundan son embriyo tut agajynyn miwesine menzeyar. bu hem morula diyyilip atlandyrylyar. Muna çenli bolsa

embriyonyn ahil öyjükleri bir menzeşdir we arganizma öyjügine öwrülip bilyarler. Başinji gün bilen birlikde embriyo üytgemage başlayar. Blastomerler birleşmanin

ortasynda içi suwuklyk bilen doly oyuk emele gelyar. Bu sonradan amniyos kasesi we suwuklygyny emele getiryar. Morulonyn daşyndaky öyjükler sonundan fetususn özüni

emele getirjek iç öyjüklere dönmek üçin ayrylşyarlar. Bu bolsa blastosist diyip atlandyrylyar. Blastosist blastosel suwukluk bilen doldygyça ulalyar. dywarlary

inçelmage başlayar we özüni yyrtyp daşary çykyar. Mudan son rahimin dywarlaryna tutunmaga yagny implantasyon bolümi amala aşar.

EMBRİYO TRANSFERİ HAÇAN EDİLMELİDİR?

  Embriyolaryn yaşamasy üçin öran spesifik organizma gereklidir. Emeli yoldan göwrelilik bejergisinin ilkinji edilen yyllarynda embriyolar labaratoriyalarda in köp üç

gün yaşayardylar. Munun üçin hem embriyo in uzak üç gün labaratoriyada saklanyp bilinyardi. Son wagytlarda ösen tehnalogiya bilen embriyolar labaratoriyada baş alty

güne çenli saklanmaga başlady. Bu taze tehnalagiya embriyolaryn yetişmesi üçin bütin mumkinçiligi döredyar. Saglykly yumurta döredip bilyan yaşy kiçi ayallarda hem

embriyolaryn üçden biri blastosist bolmagy başaryar.

tr_TRTurkish
×