Lotus Nişantaşı D:33

Başarnıksız Bejergilerden Sonam Yenede Sınanşıp Bilinermi?

Anasayfa » Başarnıksız Bejergilerden Sonam Yenede Sınanşıp Bilinermi?

am_79215_5093840_157982 copy

BAŞARNYKSYZ BEJERGİLERDEN SONAM YENEDE SYNANŞYP BİLİNERMİ?

  Çagalarynyn bolmasyny isleyan we bu arzuwynyn hasyl bolmasyny isleyan ene ata boljaklaryn uly yhlas bilen bejerga başlamasy başarnyksyz sonlanmasy öran gynanç beriji

yagdaydyr. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi jüwütlere maddy we ruhy taydan gynçylyk döredip bilyar. Munyn bilen birlikde ayratyn hem enenin dürli ruhy yagdaylary

orta çykyp bilyar. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi lukmançylykda gaty bir gyn bejergi usuly daldir. Ösen tehnalogiyalar bilen bejergi alan jüwütlwrin iş durmuşlary,

gündelik durmuşyny üytgetmeyar. Yöne bu bejerginin ruhy taydan jüwütlere biraz gynçylyk beryar. Yöne birinji gezekde başarnyksyz bolan jüwütlerin bu sebapden goybolsyn

edip bilyarler. Bu bejergide başarnyksyz bolmak, beylekisindede başarnyksyz boljagy daldir. Bu sebap bilen ikinji gezekki emeli yoldan göwrelilik bejergisi üçin

gerekli bolan ruhy tayyarlygy bolandan son ikinji gezekki synanşyga başlanyp biliner.

  Jüwütlerin in esasy yatdan çykarmalydal zady hem: hiç hili saglyk meselesi bolmayan ene-atalar hem isledikleri wagt çaga edinip bilmeyarler. İlkinji gezek başarnyksyz

bolan emeli yoldan göwrelilik bejergisi sizi umytsyzlyga düşürmeli daldir. Bu bölümde bararnksyzlygyn sebabi ayalyn yaşydyr. Egerde ayallyn yaşy uly bolsa wagtyn

tygşytly ulanylmasy zerurdyr. Wagt yitirman emeli yoldan göwrelilik bejergisi edilmeli, başarjansyzlygyn sebapleri subut edilip göz önüne alynmaly we taze bejergi

usullary bilen bejerilmelidir.

  Ayalyn yaşynyn ulalmasy bilen ayratyn hem 35 yaş we mundan uly yaşdaky ayyallar üçin başarnykly bolmak üçin birden köp emeli yoldan göwrelilik bejergisi edilmeli

bolup bilinyar. Yaşyn ulaldygyça başarnykly bejergiler bilen göwrellilik bolsada, çaganyn göwreden düşme howpy bardyr.

  Yaşyn ulalmasy dine tebigy göwrellilikde dalde, emeli yoldan göwrelilik bejergisindede başarnygy azaldyar. Yaşyn ulalmasy bilen tumurta sany azalyar. Munyn bilen

birlikde hili we saglygyda azalyar. Munun üçin hem başarnykly emeli yoldan göwrelilik bejergisi bolumayar.

EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİNİN BAŞARNYKSYZ BOLMASYNA SEBAP BOLJAK FAKTORLAR NAMELER?

  Başarnyksyz emeli yoldan göwrelilik bejergisinde akkyllara gelyan ilkinji sebap, embriyo bilen baglanşykly hassalyklardyr. Embriyonyn  düzüminde bolan dürli hili

bozulmalar yada başga sebapler göwreli bolmazlyga sebap bolup bilyar.

Mundan başgada:

– Labaratoriya şertlerinin elyeterli bolmayyşy.

– Boljak enanin rahymy bilen baglanşykly kesseller.

– Aperatsiyalar sebapli bolyan şepbeşiklikler.

– Çaganyn aldyrylmasy.

– Kabir hassalayklar.

– Miyom we poliplar.

– Kista.

– Turbajyklardaky tykylmalar.

– Önden bolan yada hazir hem dowam edyan enfeksiyonlar.

– Grnyn içindaki şepbeşiklikler.

BAŞARNYKSYZ EMELİ YOLDAN GÖWRELİLİK BEJERGİSİ WE MUNYN SONY.

  Başarnyksyz emeli yoldan göwrelilik bejergilerinden son başarnyksyzlyga yol açyan sebapler takyklanmalydyr. Takyklanan sebapler orta çykandan son muna bir bejergi

usuly göz önüne alynyp şol bejergi edilmelidir. Edilen yzygiderli we gündelik barlaglardan başgada dürli hili barlaglar hem edilip bilinyar. Bu barlaglardan kabirleri

bolsa:

– Ultrasonografi.

– Rahim rontgeni.

– Histeroskopi.

– Preimplantasyon (gündelik barlag)

– Paternal lanfosit sanjymy.

– Kömekçi tohumlama.

– Adam eli bilen edilen rahim bejergileri.

– Blastosist transferi.

– Akupunktur.

– Reiki.

– Antioksidanlar.

  Başarnyksyz emeli yoldan göwrelilik bejergilerinde jüwütler umytlaryny yitirmeli daldir. Emeli yoldan göwrelilik bejergisi, tehnalagiyanyn in köp görülyanlerden

biridir. Önelgesizlik hassalygynyn 80(%) göterimi emeli yoldan göwrelilik bejergisi bilen bejerilip bilinyar. Yöne ka halatlarda başarnykly bolmak mümkin daldir.

Yenede jüwütlerin yagdayy elyeterli bolsa, ahli bejergi yollaryny synap görmelidirler. Ayratyn hem ayalyn yaşy ilerlan bolsa bu usullar bilen bejerga giç galmaly

daldir.

tr_TRTurkish
×