Lotus Nişantaşı D:33

Ayallarda Önelgesizlik Sebapleri

Anasayfa » Ayallarda Önelgesizlik Sebapleri

AYALLARDA ÖNELGESİZLİK

AYALLARDA ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ.

ÖNELGESİZLİK NAME?

  Önelgesizlik yada başga bir söz bilen aydylanda,infertilite ayallarda we erkeklerde saglyk sebapli çaganyn bolmazlygydyr. Lukmançylykda önelgesizlik jüwütlerin hiç

hili goranmazdan, bir yylyn dowamynda yzygiderli jynsy birlikdeligin dowamynda göwreli bolup bilmezligidir. Hazirki günde dürli hili derejelerde önelgesizlik sebapli

lukmana yüz tutan jüwütlerde, birnaçe görnüşli bejergiler bilen hassanyn bejergisi mümkindir. Yöne çaganyn bolmazlygynyn bütün sebapleri bejerilip bilinmeyar. Beyle

önelgesiliklere hakyky önelgesizlik, strerilite diyilyar. Ayal aybaşy kesilmesine(menepoza) 35 yaşdan son bolsa ir aybaşy kesilmesi, ayalyn rahiminin yada

yumurtalyklarynyn aperetsiya bilen alynmasy, azospery yaly ir sperma döredip bilmezligi yagdaylar muna nusga edilip görkezilip bilinyar.

  Ayal we erkeklerde yüzre çykyan önelgesizlik sebabi munun bejerilmesi üçin in uly sebabinin yüze çykarylmasydyr. Bu ylmy işlerin netijesinde gözden gaçyrylan kabir

hassalyklar tebigy üytgeşmeler yüze çykyar. Ediljek bolyan bejergi muna göra seçilyar.

AYALLARDA ÖNELGESİZLİK SEBAPLERİ? HAYSY HASSALYKLAR ÖNELGESİZLİGE SEBAP BOLUP BİLYARLER?

  Önelgesizlik halk arasynda 20-25(%) göterim aralygyndadyr.Bu sebaplerin içinde ayallara değişli hassalyklar sebapli çagalarynyn bolmazlygy bolsa 50(%) göterimdir.

Ayallardaky önelgesizligin in möhüm sebabi, ayallaryn her ay döretmesi gerekli bolan yumurta mukdary yada döredilen yumurtalaryn dogry döredilmezligidir. Bu hassalyga,

ovulasyon bozuklygy, taze yumurta döretme dozuklygy diyilyar. Önelgesizlikde in köp görülyan ikin sebap bolsa, yumurtalyk kanallarynyn yapyk bolmasydyr. Yumurtalyk

kanallary: yumurtalykdaky yumurtany garbap içine alyar we rahimdan gelen sperma bilen birlikde döllenme yumurtalyk kanalynyn içinde bolyar. Kanallarda yapyklyk,

şepbeşiklik, gowy işlemeyandigi we kanalyn içindaki yumurta bilen spermany birbirine  yakynlaşdyryan milyonlarça kiçijek tüyjagazlaryn funksiyasyny yitirmesi

netijesinde önelgesizlik yüze çykyar. Yumurtalyk kanalyndaky hassalyklar köplenç hiç çagasy bolmayanlarda dalde, bir çagasy bolandan son ikinji bir çagasy bolmayan

ayallarda köp görülyar. Mundan başgada ayalyn göwreli bolmazlygynyn in esasy sebapleri:

– Yumurtalama(ovulasyon) yzygidersizligi.

– Turbalaryn yapyk bolmasy.

– Endometriozis.

– Hiperprolaktinemi(süyt garmonyn köplügi).

– Guatr, hipotroidi, hipertroidi yaly garmon bozuklygy.

– Endometrial ossifikasyon.

– Antisperma antikorlar.

– Rahym we yumurtalyklar bilen baglanşykly edilen aperatsiyalar.

– Genital organlar bilen baglanşykly enfeksiyonlar.

– Yaşy ululyyg bilen baglanşykly yumurta azalmasy.

– Rahim agzyna bagly sebapler.

– Jüwütlerin 10-15(%) göteriminde önelgesizlik(infertilite) bolsada hiç hili sebap tapylmaz.

YUMURTALARYN YZYGİDERSİZ DÖREMEGİ.

Yumurtanyn yzygidersiz döremegi ayal önelgesizliginde in köp duş gelinyan hassalyklaryndan biridir. Ayallarda yumurtalama, yumurtalykda ulalyp yetişen yumurtalaryn

içnde suwukluk bolan kasejiklerden(folikul) daşary çykmasyna diyilyar. Yumurtgalama bolmasa, döllenme we göwrelilik bolup bilmeyar. Hiç hili aybaşy bolmayan, seyrek

bolmasy yada has yakyn aralyklar bilen aybaşy bolyan ayallarda, yumurtalama bilen baglanşykly hassalyklary akyla getirip bilyar. Aybaşynyn yzygidersizligi, seyrek yygy

bolan yada polikistik ober sendromy hassalygy anyklanan boljak enelerde yumurtalamanyn bolup-bolmayandygyny anyklamak üçin YZY(ultrasonografi) we ganyn anyklanmasy

yaly ylmy işler bilen anyklanyar. Yöne yumurtalama yzygidersizligi aybaşysy yzygiderli bolyan ayallarda hem bolup bilyar. Yumurtalamanyn her ay yzygiderli bolmasy

göwreli bolmakda in uly sebapdir. Yumurtalama bolmayan bir aybaşy ayynda göwreli bolmak mümkin daldir. Önelgesizlik sebabi, yumurtalama yzygidersizligi bolan

hassalarda garmun dermanlary we sanjymlar bilen bejerilip bu hassalyk düzedilip bilinyar.

RAHYM KANALLARYNYN TURBAJYKLARYNYN YAPYKLYGY.

  Rahym turbajyklarynyn belli bir böleginin yada hemmesinin yapyk bolanda spermalar yumurta baryp baryp bilmezler. Her iki turbajygynda yapyk bolmagy yumurtanyn

turbajykdan geçip sperma bilen birleşmesi dübünden mümkin daldir. munun bilen birlikde göwreli bolup bilinmeyar. Turbajyklaryn yapyk bolmasy yada zeper yetmesine

sebap bolan hassalyklar, hassanyn geçmişinde bolan garyn içi yada içki organlaryndaky enfeksiyon, turbajykdaky döran göwrelilik aydylyp bilinyar. Turbajyklar

munun yaly sebapler bilen tykylyp bilyar. Turbajyklaryn yapyk yada açykdygyny anyklamak üçin rahimin rontgeni alynyar. Rahym rontgende turbajyklaryn yapykdygyny 100(%)

göterim anyklamak üçin laparoskopi edilyar. Rontgende yapyk görülen turbajyklar laparoskopda açyk bolup görünip bilinyar. Eger iki turbajygynda yapyk bolsa emeli

yoldan göwrelilik bejergisi edilyar.

ALLERGİYYA SEBAPLERİ.

  Allergiya sebapleri önelgesizlige sebap bolup bilyar. Munun yaly sebaplerin anyklanmasy we bejergisi gyn bolyar.   

tr_TRTurkish
×